הנני בזה בהמלצתי ובקשה בעד אגודת "משען לחולה" מרכז עזר לחולה, לגלמוד, ליולדת, בחלוקת ארוחות במאות מנות מדי יום ביומו שמקבלים בביתם בסבר פנים יפות, ונוסף זה מתנהל חברת ביקור חולים המטרה לגמול חסד עם חולים הן בביתם והן בבתי חולים בביקורים אצלם ע"י אברכים יראים ושלמים, וכן בסידור משמורות בעת הצורך בשעות היום והלילה לעמוד ולשרת אותם, והנה כל עומד בראשות האי גברא יקירא עוסק בצרכי ציבור באמונה ה"ה מע"כ הרה"ח המפו' מו"ה שמעי' שוורץ שליט"א אשר שם לילות כימים במסירות נפלאה למען קיומם של המפעל הגדול ועליו מוטלים כל ההוצאות המסתכם מידי חודש באלפי דולרים, והנה עומד עליו חובות עצומים.

וע"כ הנני בזה אל נדיבי לב די בכל אתר ואתר לבוא לעזרת המפעל בגוף ובממון בכל מה דאפשר למען קיומה והמשכת בפעילותיו הכבירים, ובזכות זה יתברכו כל העוזרים והמסעיים בכל מילי דמיטב דברכות בברכה כפולה מן השמים מתוך נחת והרחבה והשפעות טובות ובבריאות גופא ונהורא מעליא, ונזכה לגאולתם וישועתן של ישראל ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א.

וע"ז באעה"ח למען גודל המצווה כי רב הוא
חבר בד"ץ העדה החרדית ר' מאיר ברנסדורפר